Organisatie

Organisation

Het Taalmuseum is een netwerkorganisatie die uiteenlopende partijen rond taal bij elkaar brengt. De Stichting Taalmuseum Leiden bestaat uit een Raad van Toezicht, een Redactieadviesraad (beiden onbezoldigd) en een wisselende groep medewerkers.

Het Taalmuseum is a network organization that brings together various parties involved with language. The Taalmuseum Foundation (Stichting Taalmuseum Leiden) consists of a supervisory board, an editorial board (both of which unremunerated) and a fluctuating group of contributors.

Raad van Toezicht / Supervisory board

Directie / Management

Erik Schilp (directeur-bestuurder / managing director), Pepijn Reeser (projectdirecteur / project director)

Projectmedewerkers / Project team members

Momenteel zetten de volgende zelfstandigen zich in voor het Taalmuseum:
The following freelancers currently contribute to Het Taalmuseum:

  • Eline Levering (communicatie en projecten / communication and project management)
  • Tessa Askamp (projectmanagement)
  • Robin Stam (vormgeving / design)
  • Remy Leeflang (vormgeving / design)
  • Emma Knapper (stagiair / intern)
  • Jasmijn van Dongen (stagiair / intern)
  • Rob van Baal (stagiair / intern)

Redactieadviesraad / Editorial board

De redactieadviesraad wisselt jaarlijks van samenstelling. De huidige leden zijn:
The composition of the editorial board varies on an annual basis. The current members are: 
Jenny Audring, Maghiel van Crevel, Olga Crapels, Gijs van Es, Ton van Haaften, Bernhard Hommel, Nivja de Jong, Alwin Kloekhorst, Erik Kwakkel, Claartje Levelt, Maarten Mous, Gert Oostindie, Niels Schiller, Thony Visser, Jeroen Wiedenhof, Aphroditi Zoulfoukaridis.

Beloningsbeleid / Remuneration policy

De leden van het bestuur van Stichting Taalmuseum Leiden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Dit geldt ook voor de leden van de Redactieadviesraad. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

The members of the board of the Taalmuseum Foundation do not receive remuneration of any sort for their activities in the capacity of board member. This also applies to the members of the editorial board. Expenses as part of the exercise of the board membership are covered, unless they are excessive.

Het Taalmuseum heeft geen personeel in dienst. Het museum werkt met een vaste kern zelfstandigen en trekt per project specifieke zelfstandige medewerkers aan. Het beloningsbeleid is in lijn met de Code Governance Cultuur en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het Taalmuseum hanteert een jaarlijks vergoedingsplafond van €50.000 per zelfstandige.

Het Taalmuseum does not employ personnel. The museum works with a core team of freelancers and attracts specific freelance employees for every project. The remuneration policy is in line with the the Cultural Governance Code (Governance Code Cultuur) and the Dutch Standards for Remuneration Act (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; WNT). Het Taalmuseum applies an annual compensation ceiling of € 50,000 per freelancer.

Jaarverslag / Annual reports

Download hier het jaarverslag 2016 / You can download the annual report of 2016 here (only available in Dutch).
Download hier het jaarverslag 2017 / You can download the annual report of 2017 here (only available in Dutch).


Over deze website / about this website

Deze website is in het Engels vertaald door Emma Knapper en Jasmijn van Dongen, studenten van de Translation in Theory and Practice van de Universiteit Leiden.
This website was translated into English by Emma Knapper and Jasmijn van Dongen, students of the Leiden University MA program Translation in Theory and Practice.