Het Taalmuseum

Taal is overal. Taal vormt en verbindt onze levens en relaties. Ze beïnvloedt en verandert de wereld. Ten goede, ten kwade. En iedereen heeft er een mening over. Over toon en stijl, over spelling en grammatica, over meertaligheid en moerstaal. We beheersen allemaal minstens een taal, veel mensen nog een tweede, en sommigen meerdere talen. De grote verscheidenheid van talen in de wereld blijft fascineren.

Zo’n rijk en dynamisch onderwerp verdient een eigen plek. Een museum, maar geen standaardmuseum, want taal leeft overal om ons heen. Daarom kiezen we voor de openbare ruimte, met de stad als museaal podium. Het Taalmuseum organiseert tentoonstellingen en activiteiten op wisselende locaties, altijd in samenwerking met relevante partners.

Kennis en enthousiasme

Het Taalmuseum wil de kennis van en het enthousiasme over taal bevorderen. Grote talen en kleine talen, talen van de wereld en talen van het land. Het museum laat op een laagdrempelige manier de schoonheid, creativiteit en mogelijkheden van taal zien. Taal is denken en dichten, debatteren en dromen. Taal is verwoorden, verhalen en vertalen. Taal maakt ons tot wie we zijn. Het Taalmuseum koestert alle aspecten en mogelijkheden van taal en presenteert die aan een zo groot mogelijk publiek.

Meer weten?

Lees hier meer over onze visie.


[English]

Het Taalmuseum

Language is everywhere. Language shapes and connects our lives and relationships. It influences and changes the world. For better or for worse. And everyone has something to say about it. About tone and style, about spelling and grammar, about multilingualism and mother tongue. We all speak at least one language, many of us also command a second language, and some master even more languages. The large variety of languages in the world continues to astonish. 

Such a rich and dynamic subject deserves a place of its own. A museum, but not your typical museum, because language is everywhere around us. This is why we choose public space, the city as our display. Het Taalmuseum organizes exhibitions and activities at varying locations, and always in association with relevant partners.

Knowledge and enthusiasm

Het Taalmuseum aims to encourage knowledge and enthusiasm about language. Large and small languages, global and local languages. The museum creates a low-threshold display of the beauty, creativity and possibilities of language. Language is contemplating and creating, discussing and dreaming. Language is narrating and translating, opinion stating. Language makes us who we are. Het Taalmuseum cherishes all aspects and possibilities and presents these to as many people as possible.

Want to know more?

Read more about our vision here.